Klimaat

 • Boeren in de Zeevang krijgen de mogelijkheid om kleine houten windmolens op hun erf te plaatsen. Deze molens van maximaal 15 meter passen goed in het landschap en dragen bij de energietransitie. Voordat de molens worden geplaatst doen we eerst onderzoek naar de effecten op de vogelpopulatie.

Wonen

 • Nieuwe woningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid, met name in de kleine dorpen. De gemeente gaat samen met de provincie werken aan bouwplannen die passen binnen de provinciale regels. De extra woningen zijn voornamelijk gericht op jongeren en moeten passen binnen het landschap en de historische lintbebouwing.
   
 • De gemeente gaat ook op zoek naar nieuwe plekken binnen de bestaande bebouwing om woningen te kunnen bouwen. In de Zeevang gaat het meestal om voormalige boerenbedrijven en woningen op boerenerven. We staan positief tegenover deze projecten als ze goed binnen de omgeving passen.
   
 • Het splitsen van woningen wordt makkelijker gemaakt. Door grote huizen in twee of meer aparte wooneenheden te splitsen zorgen we voor meer betaalbare woningen in de Zeevang. Het wonen in bijgebouwen en in woonunits wordt toegestaan.

Natuur

 • De Zeevang heeft een groot Natura 2000-gebied. Met dit gebied gaat het niet goed. De bodem verzuurt, waardoor er weinig voedingstoffen zijn voor planten en dieren. Daardoor neemt de biodiversiteit af. Wij willen dat de gemeente een natuurplan opstelt voor het gebied. In dit natuurplan worden concrete doelen gesteld om de natuurkwaliteit te verbeteren. In dit plan moeten alle belangen worden meegenomen, zoals die van de boeren.

Landbouw

Cultuur

 • In de Zeevang is het verenigingsleven heel belangrijk. We doen wat we kunnen om het cultuuraanbod hier op peil te houden. Als verenigingen door een laag aantal deelnemers in de knel komen, dan springt de gemeente bij. Culturele initiatieven vanuit de bewoners, ondernemers en de dorpsraden worden omarmd.

Verkeer

 • In de lintdorpen zorgt zwaar verkeer voor veel overlast. De gemeente weert zwaar verkeer zoveel mogelijk uit de dorpen. Waar er alternatieve routes zijn worden die gebruikt. Een voorbeeld is Kwadijk, waar landbouwverkeer over de N244 kan. Een voorstel van GroenLinks, de PvdA en Zeevangs Belang om hier met de provincie over te praten is afgewezen.
   
 • Hardrijders creëren gevaarlijke situaties in en rond de dorpen van de Zeevang. De gemeente neemt meer snelheidsbeperkende maatregelen. Een voorbeeld zijn aanpassingen zoals verkeersdrempels en wegversmallingen. Ook willen we meer handhaving op de maximumsnelheid. Samen met de dorpsraden kijken we wat nog meer mogelijk is.

Bestuur

 • De dorpsraden zijn een belangrijke schakel tussen de bewoners van de dorpen en het gemeentebestuur. De dorpsraden worden versterkt, onder andere door de informatievoorziening vanuit de gemeente flink te verbeteren. Ook organiseren we regelmatig openbare gesprekken tussen de dorpsraden en de gemeenteraad, zodat de dorpsraden met raadsleden in discussie kunnen gaan.
   
 • De dienstverlening van de gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor inwoners uit de Zeevang. Daarom vinden we dat er een pilot (proef) moet komen met een fysiek gemeenteloket in Oosthuizen. Als hier veel gebruik van wordt gemaakt kijken we of hier een permanent loket moet komen.

Onze plannen voor Edam-Volendam

Voor de Zeevang gelden natuurlijk ook onze algemene plannen voor Edam-Volendam. De speerpunten van GroenLinks zijn:

 • De klimaatcrisis eerlijk aanpakken.
 • Wonen weer betaalbaar maken.
 • Meer ruimte voor de natuur.
 • Het open landschap behouden.
 • Een inclusieve samenleving.
 • Meer geld voor kunst en cultuur.

Benieuwd naar alle plannen? Lees dan verder! 👇

zonnepanelen dak lucht
Klimaatverandering

Eerlijk aanpakken van de klimaatcrisis

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we overschakelen op hernieuwbare energie. Dit vergt...

Lees meer
volendam groen
Natuur

Natuur voor mens en dier

Het gaat niet goed met de natuur. Groen en natuur worden op grote schaal vervangen door stenen. De overgebleven natuur staat zwaar onder druk door stikstof...

Lees meer
open landschap de purmer
Groen

Bescherm het open landschap

In Edam-Volendam gebeurt ontzettend veel. Omdat de ruimte beperkt is moeten we scherpe keuzes maken. Vaak gaat ruimte voor woningen en bedrijven ten koste van...

Lees meer
regenboogvlag
Gelijkwaardigheid

Inclusieve samenleving

Geen mens is precies hetzelfde. Verschillen maken onze samenleving mooier en krachtiger. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen anders worden behandeld om...

Lees meer
grafitti
Kunst

Een broedplaats voor kunst en cultuur

Edam-Volendam ademt cultuur. Het vissersdorp Volendam, de kaasstad Edam, de droogmakerij Purmer en de polders van de Zeevang: allemaal hebben ze een eigen...

Lees meer
woonbood stelletje met baby
Wonen

Betaalbaar wonen voor iedereen

Een woning is een eerste levensbehoefte. Het is een plek om uit te rusten, te ontspannen en je veilig te voelen. Toch is wonen niet meer zo vanzelfsprekend. In...

Lees meer
Een microfoon tijdens een raadvergadering
Bestuur

Open en daadkrachtig bestuur

Een goed en stabiel bestuur is de voorwaarde voor een sterke gemeente. In de gemeenten om ons heen hebben we de afgelopen periode meerdere bestuurscrises gezien...

Lees meer
glazen flessen hergebruik
Economie

Circulaire economie

Een duurzame economie moet een circulaire economie zijn. Als we willen dat ons nageslacht nog een leefbare wereld heeft, moeten we grondstoffen voor ze...

Lees meer
fietspad fiets
Voetgangers

Fietser en voetganger voorop

Mensen zijn in eerste instantie voetganger, daarna fietser en dan pas automobilist. Lopen en fietsen zijn gezond en duurzaam. De drukte op wegen en...

Lees meer
onderwijs klaslokaal en kinderen
Onderwijs

Modern en goed onderwijs

Onderwijs is cruciaal voor de samenleving. Kinderen leren op school niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zichzelf ook. Goed onderwijs draagt bij aan...

Lees meer
persoon in een rolstoel
Zorg

Menselijke zorg

Goede zorg is een bouwsteen van de samenleving. Door de landelijke bezuinigingen op de zorg is geld voorop komen te staan, terwijl goede zorg juist draait om...

Lees meer
geld
Begroting

Het financiële plaatje

Voor de komende vier jaar hebben we een ambitieus programma opgesteld, vol met groene en linkse plannen. Deze plannen kosten de gemeente soms extra geld, maar...

Lees meer