GroenLinks is tegen elke vorm van uitsluiting. Het uitsluiten van mensen maakt niemand beter of gelukkiger. De samenleving wordt er veel fijner op als we focussen op wat ons verbindt in plaats van op wat ons scheidt. Inclusiviteit betekent dat iedereen mee kan doen, dat we naar elkaar omkijken en dat iedereen ertoe doet. 

Alle mensen verdienen de vrijheid om zichzelf te zijn en om geaccepteerd te worden. De gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties doen wat zij kunnen om discriminatie en uitsluiting in de samenleving tegen te gaan. Door bewustzijn te creëren worden deze zaken bespreekbaar. Samen geven we het signaal dat we uitsluiting niet pikken. Zo werken we aan een inclusief Edam-Volendam.

Gelijkwaardigheid van kansen is het uitgangspunt. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om een goed leven op te bouwen. We maken ons hard voor goede begeleiding van mensen in een kwetsbare positie, zoals statushouders en slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast schenken we aandacht aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. De gemeente werkt aan een inclusieve ambtelijke organisatie en gaat na of er sprake is van discriminatie bij de uitvoering van beleid. Dit alles vanuit de gedachte dat ieder mens evenveel waard is.

Wat we gaan doen:

 1. Seksuele intimidatie en geweld raken veel mensen. Om dit tegen te gaan leren we iedereen over wederzijdse instemming bij seksueel contact. De gemeente en scholen zorgen er samen voor dat jongeren passende voorlichting krijgen over dit onderwerp.
   
 2. Vrouwen verdienen minder dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk. Het verschil in uurloon is gemiddeld zo’n veertien procent. De gemeente gaat in gesprek met het lokale bedrijfsleven om het probleem aan te kaarten. Ook draagt zij een steentje bij door de loonkloof in haar personeelsbestand te dichten. Met voorlichting zorgen we ervoor dat iedereen zich beter bewust is van deze loonkloof.
   
 3. Mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking zijn welkom in Edam-Volendam. Het is belangrijk dat statushouders volwaardig kunnen meedoen. Daarom investeren we in goede inburgering en stimuleren we contact met onze inwoners. De gemeente stelt strenge eisen aan de inburgeringstrajecten die zij inkoopt. Zo heeft inburgering meerwaarde voor statushouder én samenleving.
   
 4. De gemeente onderzoekt of er discriminatie in de uitvoering van het beleid is geslopen. De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe de overheid onschuldige mensen kan uitsluiten. Onze gemeente moet zich continu bewust zijn van de gevolgen van haar beleid. Wanneer blijkt dat hier misstanden plaatsvinden, dan moet dit zo snel en open mogelijk worden opgelost.
   
 5. We brengen de bestaande meldpunten voor seksueel en huiselijk geweld onder de aandacht. Dit zijn de zedenpolitie, het Centrum voor Seksueel Geweld en Veilig Thuis. De gemeente verbetert de samenwerking met deze instanties. Zo weet iedereen die te maken krijgt met deze vormen van geweld waar zij of hij terecht kan voor hulp.
   
 6. Wederzijds begrip ontstaat wanneer mensen met elkaar in aanraking komen. De gemeente ondersteunt projecten die contact tussen verschillende groepen bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan ontmoetingsmiddagen voor volwassenen of wisselklassen op scholen. Ook is het belangrijk dat jongeren voorlichting krijgen van LHBTI+-ers en mensen van kleur.
   
 7. De gemeente zorgt voor een evenwichtige samenstelling van haar personeel. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie binnen de organisatie. Ook voeren we anoniem solliciteren in voor alle vacatures. Dit zorgt ervoor dat de beste kandidaten worden geselecteerd omdat alleen opleiding, ervaring en motivatie telt.
   
 8. Kinderen en jongeren worden nog te vaak gepest om hun afkomst, seksuele voorkeur of andere persoonskenmerken. De gemeente stimuleert een inclusief pestbeleid op onze scholen, waarmee pestgedrag dat voortkomt uit discriminatie wordt aangepakt. In dit beleid staat het benoemen en oplossen van discriminatie centraal. Een inclusief pestbeleid maakt school een veilige plek voor alle leerlingen.
   
 9. Het uiterlijk van Zwarte Piet is een kwestie die onze samenleving verdeelt. Om wederzijds begrip te creëren organiseert de gemeente luistergesprekken over het onderwerp. Hierbij gaan voor- en tegenstanders op een respectvolle manier met elkaar in gesprek over hun standpunten en perspectieven. Door als gemeente een dialoog over Zwarte Piet te begeleiden hopen we bij te dragen aan een eigentijdse oplossing.
   
 10. De Pride Week krijgt meer aandacht. Bij het gemeentehuis wordt de regenboogvlag gehesen om solidariteit te tonen met onze LHBTI+-inwoners. Scholen, Club- en Buurthuiswerk en de lokale horeca worden aangemoedigd om tijdens de Pride Week evenementen te organiseren. Zo laten we LHBTI+-ers zien dat ze hier welkom zijn en hun identiteit ook lokaal mogen vieren.
   
 11. Een op de tien jonge vrouwen heeft niet altijd genoeg geld om tampons of maandverband te kopen. We helpen deze vrouwen door menstruatieproducten gratis aan te bieden. Dit kan op meerdere manieren: via scholen, publieke gebouwen of maatschappelijke organisaties.