Culturele activiteiten zijn ontzettend belangrijk voor onze gemeenschap. Toch krijgt cultuur de laatste tijd te weinig waardering. Onze gemeente besteedt ongeveer drie keer minder geld aan cultuur dan de gemiddelde gemeente in Noord-Holland. De lokale cultuursector krijgt te weinig steun en heeft onvoldoende zeggenschap over het beleid. Onze cultuursector draait vooral op vrijwilligers, wat betekent dat de mogelijkheden soms beperkt zijn. Als we zo doorgaan dreigt het culturele aanbod in onze gemeente haar glans te verliezen.

GroenLinks vindt dat cultuur meer aandacht verdient. De gemeente trekt samen op met kunstenaars, muzikanten en andere makers om het cultuuraanbod in Edam-Volendam te versterken. We investeren flink in de culturele sector, waarbij de focus ligt op ‘hedendaagse cultuur’. Cultuur die nu bedacht en gemaakt wordt, is ons erfgoed van de toekomst. De huidige generatie makers krijgt alle ruimte om hun talent te benutten. Tegelijkertijd zetten we in op het ontwikkelen van talent via scholen en het Club- en Buurthuiswerk. Onze ‘oude’ cultuur zoals monumenten beschermen we beter tegen sloop en aantasting.

Op sportgebied doet Edam-Volendam het goed. We hebben een groot aantal sportclubs en beschikken over moderne sportcomplexen. GroenLinks wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten. We zetten stappen om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen ook mee kunnen doen. Daarnaast investeren we in voorzieningen voor buitensport. Waar nodig begeleidt en ondersteunt de gemeente sportclubs en individuele topsporters.

Wat we gaan doen:

 1. Er komt meer budget voor kunst en cultuur. De gemeente gebruikt dit geld om culturele organisaties en activiteiten te ondersteunen. Deze steun kan meerdere vormen aannemen: van subsidies en materialen tot hekken voor evenementen. Voor organisatoren van activiteiten maken we het aanvragen van steun makkelijker.
   
 2. Het Cultuurplatform krijgt een grotere rol in het gemeentelijk cultuurbeleid. Projecten rond kunst, muziek en cultuur worden voorbereid in overleg met het Platform. Gevraagde en ongevraagde adviezen wegen zwaar mee in het gevoerde beleid. 
   
 3. De gemeente stelt werkruimte beschikbaar voor creatieve gebruikers. Leegstaande gebouwen kunnen tijdelijk worden gebruikt als atelier of culturele broedplaats. We zoeken een plaats voor een vaste tentoonstellingsruimte met een atelier. Deze ruimte komt bij voorkeur ergens in het toeristische centrum  van Edam of Volendam.
   
 4. De stichting Club- en Buurthuiswerk (CBW) organiseert veel waardevolle activiteiten op het gebied van kunst en muziek. De gemeente verhoogt de subsidie aan het CBW, zodat zij haar activiteiten kan uitbreiden en minder afhankelijk wordt van het geld uit drankverkoop. Het commercialiseren van het CBW vinden we ongewenst.
   
 5. De gemeente reserveert een jaarlijks bedrag voor het aankopen van lokale kunst. Deze kunst komt in de openbare ruimte of wordt tentoongesteld in de gebouwen van onze gemeente. Opdrachten voor kunst of andere cultuurproducten worden waar dat kan toegekend aan lokale kunstenaars en makers. Hierbij volgen we de principes van de Fair Practice Code, zodat culturele makers een eerlijke beloning krijgen voor hun werk.
   
 6. In de Zeevang is het culturele verenigingsleven heel belangrijk. We doen wat we kunnen om het cultuuraanbod hier op peil te houden. Als verenigingen door een laag aantal deelnemers in de knel komen, springt de gemeente bij. Culturele initiatieven vanuit de bewoners en de dorpsraden worden omarmd. 
   
 7. De Singel ontwikkelt zich tot een cultureel centrum voor de jongeren van Edam. Het CBW wordt aangemoedigd om meer activiteiten op deze locatie te organiseren. Andere clubs en verenigingen krijgen meer mogelijkheden om van de Singel gebruik te maken. Waar nodig doet de gemeente aanpassingen aan het gebouw.
   
 8. Kunst- en muzieklessen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van nieuw talent. De gemeente gaat in gesprek met scholen om te zorgen dat dit genoeg aandacht krijgt. We willen het vak kunst op het Don Bosco College behouden. Ook investeren we in talentprogramma’s in samenwerking met onze kunstenaars en muzikanten.
   
 9. De monumentale gebouwen in onze gemeente verdienen meer bescherming. We zijn zeer terughoudend met het toestaan van aanpassingen die het historische karakter aantasten. Tegelijkertijd stelt de gemeente geld beschikbaar voor restauratie en onderhoud. Verder werken we aan het verduurzamen van monumenten.
   
 10. We beschermen onze kerkgebouwen wanneer deze door de eigenaar worden verkocht. De gemeente zorgt ervoor dat dit erfgoed toegankelijk blijft voor het publiek. Kerken krijgen bij voorkeur een culturele functie, zodat de gebouwen behouden blijven voor de gemeenschap.
   
 11. Buitensporten zoals skaten en freerunnen zijn populair onder kinderen en jongeren. We leggen plaatsen aan waar deze sporten bedreven kunnen worden. De gemeente gaat in gesprek met sportieve inwoners om te onderzoeken waar behoefte aan is.
   
 12. We verbeteren de toegang tot sport voor mensen in kwetsbare posities. De gemeente maakt afspraken met sportclubs om ervoor te zorgen dat mensen met een smalle beurs toch mee kunnen doen. We kijken of de bestaande regelingen hiervoor voldoende zijn. Verder spannen we ons in om een passend sportaanbod te creëren voor mensen met een beperking. Hierbij hebben we aandacht voor de initiatieven van het Sportplatform.