GroenLinks wil de natuurkwaliteit in onze gemeente flink verbeteren. Dat doen we onder andere door onze wijken te vergroenen. Stenen, asfalt en andere verharding maken plaats voor bomen en groenperken. De bestaande groene gebieden worden uitgebreid. We moedigen bewoners aan om mee te helpen bij deze vergroeningsslag. Met het vergroenen van onze woonwijken slaan we twee vliegen in één klap. We geven meer ruimte aan de natuur en creëren tegelijkertijd een gezondere leefomgeving voor onze inwoners.    

Het verdwijnen van plant- en diersoorten moet stoppen. We beginnen daarom een groot offensief om de biodiversiteit te herstellen. Biodiversiteit is belangrijk om onszelf en de dieren en planten om ons heen in leven te houden. Een sterke biodiversiteit geeft ons voedsel, een schone lucht en drinkbaar water. Ons prachtige weidevogelgebied in de Zeevang krijgt speciale aandacht. Hier werken we met boeren en andere organisaties aan het versterken van de biodiversiteit. Tussen dit gebied en de andere natuurgebieden in de provincie worden verbindingen aangelegd, zodat er een netwerk van natuurroutes ontstaat. 

Dierenwelzijn heeft te weinig prioriteit in onze gemeente. GroenLinks gaat dit veranderen. Dieren hebben – net als mensen – recht op een fijn leven. Wilde dieren, huisdieren en vee hebben allemaal hun eigen behoeften en het is belangrijk dat zij deze op een natuurlijke manier kunnen vervullen. De gemeente doet wat zij kan om te zorgen dat dieren een prettig leven hebben.   

Wat we gaan doen:

 1. De gemeente plant de komende jaren veel nieuwe bomen. Waar dat kan kiezen we voor grote boomsoorten die zoveel mogelijk CO2 opvangen en verkoeling geven. Ook zoeken we plaatsen voor het planten van tiny forests, waarmee we de biodiversiteit in bepaalde gebieden extra kunnen versterken.
   
 2. Bomen in de openbare ruimte worden alleen gekapt als het echt niet anders kan. Kap wordt altijd gecompenseerd met het planten van nieuwe bomen in de directe omgeving. Alle bomen die deel uitmaken van een karakteristiek landschap of straatbeeld krijgen een beschermde status.
   
 3. Bij iedere grote aanpassing van onze woonwijken wordt de omgeving groener. Wanneer we straten opnieuw inrichten komen er meer bomen, groenperken en grasvelden bij. Ook creëren we meer natuurlijke speelplekken voor kinderen. Voor elke wijk wordt een streefpercentage voor extra groen vastgesteld.
   
 4. Burgers krijgen meer vrijheid om hun buurt te vergroenen. Geveltuintjes en andere vormen van wildtuinieren worden toegestaan en aangemoedigd. Naar Eindhovens voorbeeld lanceren we het project Adopteer een Straat, waarbij vrijwilligers een gebied adopteren dat zij vervolgens samen groen en schoon houden. De gemeente ondersteunt dit project, bijvoorbeeld door bloemzaad beschikbaar te stellen.
   
 5. Natuurinclusief bouwen wordt de norm. Voor projectontwikkelaars komen er specifieke natuureisen, zoals een minimaal percentage groen in de buitenruimte. We scheppen ruimte voor dieren, bijvoorbeeld door het installeren van nestkastjes in gevels. Zo levert elk bouwproject een bijdrage aan het versterken van de natuur.
   
 6. Groene tuinen en daken hebben een positief effect op de biodiversiteit. De gemeente komt daarom met een subsidie voor het vergroenen van tuinen en het aanleggen van groen op daken, waarmee burgers een deel van de kosten terugkrijgen. Zo willen we onze inwoners ertoe aanzetten om ook op hun eigen terrein te vergroenen.
   
 7. We leggen tijdelijke natuur aan op terreinen die voor langere tijd braak liggen. Deze tijdelijke natuur neemt verschillende vormen aan: een ongerept natuurgebied, moestuintjes voor de buurt of kleine stadsparkjes. De gemeente bepaalt samen met omwonenden welke groene invulling het beste in de omgeving past.
   
 8. Onze parken, bermen en andere groene plekken worden aangelegd en verzorgd via de principes van ecologisch beheer. Zo planten we voornamelijk inheemse soorten, leggen we natuurvriendelijke oevers aan en maaien we minder vaak op bepaalde plaatsen. We zaaien ook wilde bloemen en kruiden die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere insecten.
   
 9. De gemeente werkt samen met verschillende partijen aan een overkoepelend natuurplan voor het weidevogelgebied in de Zeevang. Hierin worden afspraken gemaakt over het verbeteren van de bodemkwaliteit, de hoeveelheid insecten en andere relevante natuurindicatoren. Door het beheer samen te brengen in één plan kunnen we effectiever optreden om de natuurkwaliteit van het gebied te versterken.
   
 10. We helpen boeren met de overstap naar natuurinclusieve landbouw. Hierbij werken we samen met de provincie en natuurorganisaties. Boeren worden gestimuleerd om hun akkerranden in te zaaien met wilde bloemen en kruiden. De gemeente biedt advies, stelt zaadjes beschikbaar en kijkt wat zij nog meer kan doen om te helpen.
   
 11. We willen handhaven op dierenwelzijn. Hulpverleners en toezichthouders worden getraind in het herkennen van dierenmishandeling. Zo kan er snel en adequaat ingegrepen worden wanneer dieren slecht behandeld worden.
   
 12. Er komt meer aandacht voor dieren bij het inrichten van de openbare ruimte. Bij onze grachten en sloten installeren we kattentrapjes om het verdrinken van katten te voorkomen. Daarnaast kijken we naar het uitbreiden van het aantal losloopgebieden voor honden. Hierbij vragen we organisaties als de Dierenambulance om advies. 
   
 13. Landbouwdieren verdienen een goede behandeling. De gemeente stimuleert boeren om schuilstallen in het weiland te plaatsen waar dieren dekking kunnen zoeken voor regen of hitte. We onderzoeken hoe we samen met boeren stalbranden kunnen voorkomen. Nieuwe megastallen zijn niet welkom in onze gemeente. Agrarische bedrijven waar dierenwelzijn hoog in het vaandel staat, krijgen juist alle ruimte.