GroenLinks wil veel meer openheid in het werk van de gemeente. Voor alle inwoners moet het duidelijk zijn waar de wethouders en raadsleden mee bezig zijn. Het is cruciaal dat zij daarbij ook kunnen zien waarom én hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast willen wij een daadkrachtig bestuur. Wethouders moeten problemen actief te lijf gaan, een duidelijke visie hebben en lastige beslissingen durven nemen. Alleen op deze manier kunnen we de klimaatcrisis, de wooncrisis en de ongelijkheid echt aanpakken.

De inspraak voor burgers wordt verbeterd. Echte inspraak gaat verder dan het bepalen van de kleur van stoeptegels. Onze inwoners moeten de kans krijgen om mee te beslissen over de belangrijke vragen. Burgerfora zijn hier een goed middel voor. In een burgerforum komt een representatieve groep burgers met een advies voor een breed gedragen beleid. Burgerfora kunnen tot oplossingen komen waar dat de politiek niet lukt. Om de belangen van jongeren voor het voetlicht te brengen komt er een Jongerenraad. Verder versterken we de rol van de dorps- en wijkraden, die de afgelopen jaren veel goed werk hebben gedaan.

Onze ambtenaren werken elke dag om Edam-Volendam beter te maken. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat er te weinig personeel is voor te veel taken. Daardoor is de druk op ambtenaren toegenomen en blijft er veel werk liggen. Om de dienstverlening te verbeteren investeren we in nieuw personeel. Zo maken we onze gemeentelijke organisatie klaar voor de grote uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen.

Wat we gaan doen:

 1. De gemeente stelt een burgerforum in over het lokale klimaatbeleid. Burgerfora zijn een middel om burgers meer zeggenschap te geven. Een representatieve groep burgers komt met een advies voor beleid dat draagvlak heeft in de gemeenschap. Hierbij kan ook een preferendum worden gehouden waarmee burgers rechtstreeks hun voorkeuren aangeven. We onderzoeken hoe een burgerforum hier het beste georganiseerd kan worden.
   
 2. Het online portaal van de gemeenteraad krijgt een flinke verbetering. Alle openbare raadsstukken zijn zo eenvoudig in te zien voor burgers. Daarnaast komt er een tool waarmee het stemgedrag van raadsleden en partijen kan worden bekeken.
   
 3. Participatie moet niet enkel gaan over details in de uitvoering. Wij willen onze burgers betrekken vanaf het begin, zodat duidelijk wordt wat men echt wil. Van alle participatiebijeenkomsten die de gemeente organiseert wordt achteraf een verslag openbaar gemaakt. Hierbij staat ook hoeveel mensen aanwezig waren.
   
 4. De gemeenteraad gaat publiekelijk in gesprek met burgers en organisaties. Tijdens speciale sessies krijgen burgers de gelegenheid om hun mening te geven, problemen te delen of plannen te presenteren. Op deze manier bevorderen we de dialoog tussen burger en politiek.
   
 5. De ideeën van jongeren worden onvoldoende gehoord en jongeren zijn onvoldoende betrokken bij de politiek. Daarom stimuleren we de oprichting van een Jongerenraad. De Jongerenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over alles wat jongeren aangaat.
   
 6. Edam-Volendam krijgt een lokale ombudspersoon. Deze onafhankelijke persoon helpt burgers wanneer zij vastlopen bij de gemeente en signaleert knelpunten in de lokale dienstverlening. De ombudspersoon rapporteert zijn of haar bevindingen regelmatig aan de gemeenteraad.
   
 7. Het gemeentehuis aan de W. van der Knoopdreef is te klein en de dependance aan de Mgr. C. Veermanlaan is ernstig verouderd. We investeren daarom in betere werkplekken voor onze ambtenaren. Hierbij zetten we in op renovatie en uitbreiding van de bestaande gebouwen. Daarnaast zetten we waar mogelijk in op thuiswerken.
   
 8. De huidige grootte van Edam-Volendam is uitstekend. We zullen daarom geen initiatieven nemen richting een nieuwe gemeentelijke fusie. In plaats daarvan verbeteren we de regionale samenwerking. Ook trekken we vaker op met onze buurgemeenten Waterland en Purmerend.
   
 9. Onze gemeente heeft momenteel te weinig personeel om haar taken uit te voeren. Projecten lopen vertraging op, aanvragen worden te laat behandeld en onderhoud wordt uitgesteld. We onderzoeken waar structureel extra mensen nodig zijn. Waar de nood hoog is nemen we nieuw personeel aan. Zo verbeteren we de dienstverlening en verminderen we het gebruik van dure externe inhuur.
   
 10. De dorps- en wijkraden vormen een belangrijke schakel tussen burger en bestuur. We verbeteren de informatievoorziening naar dorps- en wijkraden, zodat zij hun adviserende rol effectiever kunnen vervullen. Samen met de raden kijken we of er behoefte is aan verdere ondersteuning vanuit de gemeente.
   
 11. In de gemeentelijke communicatie gaat nog veel mis: soms worden vragen niet beantwoord of wordt informatie niet (op tijd) gedeeld. Om deze problemen bij de wortel aan te pakken richten we een werkgroep op die onderzoek doet naar de oorzaken. De werkgroep komt met concrete voorstellen voor verbetering.
   
 12. Voor burgers moet duidelijk zijn wat er met hun melding of aanvraag gebeurt. We maken werk van het track & trace-systeem, waarmee burgers de status van hun aanvraag online kunnen volgen.
   
 13. Privacy is een groot goed. Wij zijn daarom terughoudend in het plaatsen van camera’s voor toezicht. Alleen voor drukke plekken waar het van cruciaal belang is voor de veiligheid maken we een uitzondering. De gemeente gebruikt geen technieken zoals wifi-tracking en gezichtsherkenning om haar inwoners te volgen. 
   
 14. Bewoners mogen meebeslissen over welke veiligheidsproblemen in hun buurt moeten worden opgepakt door de politie, boa’s en gemeente. De gemeente houdt regelmatig buurtbijeenkomsten, waarbij de handhavers met bewoners in gesprek gaan. Dit versterkt de band tussen burger en handhaving. Daarnaast kan zo op tijd worden ingegrepen op plaatsen waar overlast ontstaat.