Een gemeentebegroting moet sluitend zijn. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dit is niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk voor een financieel gezonde gemeente. Edam-Volendam staat er financieel goed voor. De komende jaren willen we veel investeren, maar tegelijkertijd zijn we er scherp op dat we onze financiën op orde houden.   

In het opstellen van de gemeentebegroting hanteren wij een aantal uitgangspunten. Dit zijn principes die weergeven hoe wij onze keuzes maken.

 • De burger zoveel mogelijk ontzien
  Bij tekorten kijken we altijd eerst naar besparingen waar burgers weinig last van hebben. Denk aan besparingen binnen de gemeentelijke organisatie. Pas als dit niet mogelijk is komen de gemeentelijke dienstverlening en de belastingen in beeld.
 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
  Bij tekorten betalen inwoners met een hoger inkomen relatief meer mee aan het sluitend krijgen van de begroting. Dit vinden wij de meest rechtvaardige oplossing.

   
 • Kiezen voor maatschappelijke meerwaarde
  Bij tekorten kiezen we er altijd voor om de uitgave met de grootste maatschappelijke meerwaarde te laten doorgaan. Denk aan voorzieningen voor kwetsbare inwoners en zaken met een maatschappelijk belang, zoals de huishoudelijke hulp voor ouderen.

   
 • Openheid over alle posten
  Onze inwoners moeten kunnen zien dat hun belastinggeld goed wordt besteed. Daarom is het belangrijk dat we open zijn over de inkomsten, uitgaven en reserves van de gemeente. Dit maken we op een heldere en begrijpelijke manier duidelijk.

Hoeveel extra uitgaven onze plannen opleveren is vooraf moeilijk te voorspellen. Dit is afhankelijk van veel factoren, waaronder de manier van uitvoering. Wij zien de volgende inkomstenbronnen en besparingen om de extra uitgaven te dekken:

 1. De energietransitie brengt enorme kansen met zich mee, niet alleen voor onze bedrijven maar ook voor de gemeente zelf. We investeren in energiecoöperaties, installeren zonnepanelen in de openbare ruimte en gaan door met het duurzamer maken van de gemeentelijke organisatie. Dit alles levert op termijn inkomsten op.
   
 2. Gemeentelijke diensten zoals het verwerken van huisvuil en het afgeven van parkeerontheffingen worden momenteel niet tegen een kostendekkend tarief uitgevoerd. We zetten het huidige beleid door en maken al deze diensten in stapjes kostendekkend. Dit levert onze gemeente jaarlijks extra inkomsten op.
   
 3. De toeristenbelasting wordt verhoogd. Op deze manier betalen onze bezoekers mee aan het mooi en schoon houden van onze gemeente. Daarnaast leveren ze een bijdrage voor de infrastructuur die de gemeente voor het toerisme moet aanleggen. Momenteel wordt dit via de belastingen grotendeels door onze inwoners opgebracht.
   
 4. In de centra van Edam en Volendam voeren we betaald parkeren in voor bezoekers. Deze maatregel is in eerste instantie bedoeld om autoverkeer te ontmoedigen, maar het levert ook extra inkomsten op voor onze gemeente.
   
 5. We willen dat de gemeente weer zelf woningen gaat bouwen, zoals ook met de eerste fases van de Broeckgouw is gebeurd. Wanneer de gemeente de woningen verkoopt, levert dit extra inkomsten op. Aan dit soort projecten kleven wel financiële risico’s. Het is belangrijk dat die op een verantwoorde manier worden afgedekt.
   
 6. We verhogen de onroerendezaakbelasting (OZB) met iets meer dan de jaarlijkse inflatiecorrectie als dit nodig blijkt. Deze stap wordt pas gezet als andere opties om meer inkomsten te genereren niet genoeg opleveren. Het verhogen van de OZB is een eerlijke oplossing, omdat vermogende inwoners dan relatief meer bijdragen. 
   
 7. Bij elke investering maakt de gemeente een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarbij klimaatschade en milieuvervuiling meegenomen worden. Zo besparen we geld en het milieu.