Economie is meer dan alleen winst en groei. De lokale economie is geen doel op zich, maar een middel om welvaart én welzijn te creëren. In de ontwikkeling van onze economie willen wij het geluk van onze inwoners voorop stellen. De economie draagt in onze plannen bij aan het welzijn door de leefomgeving te versterken, in plaats van verder te schaden. 

Het huidige gemeentebestuur wil onze gemeente laten groeien om de lokale economie te stimuleren. Deze strategie is op termijn niet houdbaar. GroenLinks wil onze economie écht toekomstbestendig maken. We willen meer kapitaalintensieve bedrijven aantrekken, bijvoorbeeld op het gebied van elektronica. Ook willen we meer ruimte geven aan bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid. Met een technische school en een goede infrastructuur heeft onze gemeente de potentie om uit te groeien tot een centrum van duurzame innovatie. 

Voor onze bedrijven zal de overgang naar een circulaire economie de nodige creativiteit vergen. Deze overgang biedt echter ook kansen. Het slim en vroegtijdig inspelen op deze kansen kan goed uitpakken voor onze ondernemers. De gemeente gaat een stimulerende rol spelen door het maken van afspraken, het bieden van ondersteuning en waar nodig met beleid. De overgang naar een circulaire economie betekent voor onze agrarische bedrijven een overgang naar duurzame landbouw en diervriendelijke veeteelt. De gemeente ondersteunt hier natuurlijk ook bij, zodat onze boeren niet achterblijven.

Wat we gaan doen:

 1. De gemeente verstevigt het contact met het bedrijfsleven door actieve deelname aan het Economisch Platform. Ook komt er een contactpersoon Economische Zaken, bij wie ondernemers terechtkunnen met al hun vragen en problemen.
   
 2. We stimuleren duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve en creatieve oplossingen voor duurzaamheids­vraagstukken. De gemeente biedt hulp met het vinden van een geschikte werkplek en het aanvragen van regionale subsidies. Ook investeert ze zelf in de meest kansrijke projecten.
   
 3. De gemeente zorgt voor de beperking en recycling van bedrijfsafval met concrete maatregelen. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan de detailhandel en horeca. Met lokale ondernemersorganisaties worden heldere afspraken gemaakt.
   
 4. De gemeente stimuleert houtbouw. Dit geeft een impuls aan de lokale bouwsector, een van onze belangrijkste economische sectoren. De gemeente ondersteunt de  kennisontwikkeling en -overdracht op dit gebied en werkt daarbij samen met de Triade. Daarnaast start zij een voorbeeldproject waarin houtbouw wordt toegepast.
   
 5. We stimuleren het hergebruiken van bouwmateriaal. Voor bouwprojecten wordt er een overzicht openbaar gemaakt van de grondstoffen en materialen die bij het project vrijkomen. Waar mogelijk worden deze materialen weer gebruikt bij andere projecten. De gemeente spant zich in om vraag en aanbod samen te brengen. 
   
 6. In de agrarische sector stimuleert en faciliteert de gemeente het ontstaan van ‘korte ketens’, bijvoorbeeld de directe verkoop van lokale agrarische producten aan de eigen inwoners. Dit levert onze boeren extra inkomsten op, zorgt voor minder vervoer van voedsel en geeft onze inwoners toegang tot verse boerenproducten.
   
 7. Toerisme moet bijdragen aan en vermengd zijn met onze gemeenschap. We maken onze lokale cultuur en geschiedenis beter zichtbaar in ons toeristische product.  Het huidige toerisme moet duurzamer worden, door bijvoorbeeld in te zetten op vormen van eco- en fietstoerisme. Op deze manier wordt overlast tegengegaan en verdwijnt de winst niet in de zakken van grote touroperators.
   
 8. Internet is cruciaal voor een goed draaiende economie. De gemeente benut de economische kansen van het internet door een dekkend glasvezelnet te realiseren en toegang daartoe voor alle bedrijven én bewoners te waarborgen.
   
 9. De gemeente koopt zoveel mogelijk in bij lokale ondernemers. We stellen eisen aan de duurzaamheid van ingekochte producten. Daarnaast willen we dat het personeel van onze toeleveranciers en andere gecontracteerde partijen over goede arbeidsvoorwaarden beschikt.
   
 10. Datacenters scheppen weinig werkgelegenheid en gebruiken enorm veel energie. We geven daarom geen toestemming voor de bouw van datacenters in onze gemeente.