GroenLinks wil het groene en landelijke karakter van onze gemeente behouden. We offeren de Lange Weeren en de Purmer niet op voor uitbreidingsplannen. Binnen onze bebouwde omgeving  is nog genoeg ruimte te vinden voor nieuwe ontwikkelingen. Leegstaande bedrijfshallen, verouderde gebouwen en braakliggende terreinen kunnen plaatsmaken voor nieuwe functies. De gemeente speelt in op deze kansen door het aankopen van de benodigde gronden en gebouwen. Zo laten we Edam-Volendam van binnenuit groeien.

De grootste opgave ligt op het gebied van woningbouw. Woningen worden bij voorkeur dicht bij de bestaande voorzieningen gebouwd, zodat bewoners niet zijn afgezonderd van de gemeenschap. Op het industrieterrein aan de Julianaweg maken we ruimte voor een nieuwe woonwijk. We zoeken actief naar andere mogelijkheden om extra woningen binnen de bestaande wijken toe te voegen. Hierbij geldt dat deze nieuwe ontwikkelingen goed binnen de omgeving moeten passen.  

Onze inwoners verdienen een mooie gemeente waarin het prettig wonen is. GroenLinks wil de leefbaarheid van onze woonwijken vergroten. Dat doen we door meer ruimte te geven aan groen, water en speelvoorzieningen. We stimuleren ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen door te sturen op de samenstelling van wijken. Verder investeren we in klimaatadaptatie en het verminderen van zwerfafval op straat en in het groen.

Wat we gaan doen:

 1. Het open landschap in Edam-Volendam blijft zoveel mogelijk behouden. De Lange Weeren, de Purmer en de Zeevang blijven groen. Alleen als het echt niet anders kan wordt er gebouwd in het groen. In de dorpen van de Zeevang staan we enkel woningbouw toe die binnen de lintbebouwing past.
   
 2. Het industrieterrein aan de Julianaweg wordt omgevormd tot een woon-werkgebied. We stimuleren een deel van de bedrijven om te verhuizen naar industrieterreinen in de omgeving zoals Baanstee-Noord. Het gebied wordt stapsgewijs ontwikkeld, waarbij de aanwezige lege plekken worden gebruikt. Zo scheppen we extra woonruimte voor de toekomst en verminderen we de hoeveelheid verkeer in Volendam.
   
 3. Hittestress en extreme neerslag zullen door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. We nemen maatregelen om de negatieve effecten te beperken. Op pleinen en in parken komen meer schaduwrijke plekken. In woonwijken komt minder verharding en wordt de regenwaterafvoer verbeterd. We vergroten de capaciteit van sloten en andere wateren, zodat zij kunnen dienen als waterberging.
   
 4. We gaan zuinig om met de beschikbare ruimte door het combineren van meerdere functies op dezelfde oppervlakte. Zo kunnen parkeerplaatsen worden gebruikt voor opwekking en opslag van energie, door zonnepanelen boven en warmtereservoirs onder het straatniveau te installeren. Bij grote woningbouwprojecten overwegen we altijd om een ondergrondse of half-verdiepte parkeergarage aan te leggen, zodat er meer ruimte is voor woningen.
   
 5. We betrekken omwonenden bij veranderingen in hun buurt. Voor elke grote ingreep vindt burgerparticipatie plaats. Wanneer particulieren of projectontwikkelaars de plannen uitvoeren, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de participatie deugt. De gemeente gaat onderzoeken welke mogelijkheden de Omgevingwet hiervoor biedt.
   
 6. We streven naar een gemengde samenstelling van nieuwe en bestaande woonwijken. Jong en oud, alleenstaand en samenwonend, studerend en werkend: allemaal hebben ze een plek in de wijk. Waar dat kan realiseren we ontmoetingsplaatsen voor de bewoners. Zo creëren we levendige wijken waar verschillende groepen mensen in contact komen.
   
 7. De leefbaarheid van de dorpen in de Zeevang staat onder druk. Winkels, cafés en scholen dreigen weg te vallen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om meerdere functies in één gebouw te combineren, zoals horeca en winkels. Waar nodig geeft zij ook financiële ondersteuning. De dorpsraden krijgen een doorslaggevende stem bij deze projecten.
   
 8. Zwerfafval is enorm schadelijk voor de planten en dieren in onze gemeente. We doen meer om deze vervuiling tegen te gaan. In de openbare ruimte plaatsen we meer vuilnisbakken. De gemeente stimuleert inwoners om zwerfafval op te ruimen, bijvoorbeeld door het uitgeven van afvalgrijpers. Er komt een campagne om mensen bewust te maken van de effecten van zwerfafval op het milieu.
   
 9. De gemeente voert een actief grondbeleid. Wanneer ergens kansen liggen voor het bouwen van woningen, het aanleggen van natuur of het realiseren van andere waardevolle functies koopt zij grond of gebouwen aan om dit mogelijk te maken.
   
 10. Bouwactiviteiten en veranderingen in de openbare ruimte mogen de historische gebieden in onze gemeente niet aantasten. Met het Doolhof in Volendam, de binnenstad van Edam, onze historische havens en de landelijke lintbebouwing moet voorzichtig worden omgegaan. Zo zorgen we ervoor dat de kenmerkende plaatsen van onze gemeente behouden blijven.