GroenLinks zet zich in voor zorg waarbij niet het systeem, maar de mens centraal staat. Iedereen heeft recht op passende zorg. Kostenbesparing mag nooit een motief zijn om zorg te onthouden en barrières op te werpen. Wij willen toegankelijke zorgvoorzieningen, dichtbij huis. Met meldpunten, wijkteams en beleidsprogramma’s zoals LEF maken we onze zorg laagdrempeliger. Daarnaast is er aandacht voor gezondheid in de brede zin. Zo ondernemen we actie tegen de eenzaamheid onder ouderen en de verborgen armoede in de gemeente.  

We hebben de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk de zorg is. En toch behandelen we zorgverleners nog steeds niet goed genoeg. Ze worden bedolven onder het werk voor te weinig salaris. We willen weer vertrouwen op zorgverleners en stoppen dus de nodeloze controledrift. Bij aanbestedingen houden we rekening met de salarissen van zorgverleners, zodat de gemeente zoveel mogelijk bijdraagt aan goed werk voor de zorgmedewerkers.  

Dit alles combineren we met meer aandacht voor de ‘onzichtbare’ problemen. Mentale gezondheid is onmisbaar voor een goed leven. Toch rust er nog steeds een taboe op het onderwerp. Wij willen het makkelijker maken voor mensen om te praten over mentale problemen en om op tijd hulp te krijgen. Verder verdienen de problemen die mensen met een lichamelijke beperking ondervinden meer aandacht, zodat zij ook volwaardig mee kunnen doen in het sociale leven. Daarnaast willen we dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, sporten en recreëren. Zo maken we zorg weer menselijk en brengen we bestaande problemen aan het licht.

Wat we gaan doen:

 1. In onze gemeente wordt relatief weinig gebruik gemaakt van jeugdhulpverlening. We onderzoeken waardoor dit komt. Het kan zijn dat er weinig problemen zijn, maar ook dat de drempel om hulp te vragen hoog ligt of er niet snel genoeg wordt ingegrepen. Onderzoek geeft hier inzicht in en kan waar nodig oplossingen aandragen.
   
 2. Mentale gezondheid onder jongeren verdient meer aandacht. We investeren in een laagdrempelig meld- en leerpunt voor mentale problemen, bijvoorbeeld een app of een website. Dit zorgt voor een makkelijke en veilige manier om te praten over mentale problemen, zonder dat mensen meteen de stap naar de huisarts hoeven te zetten.
   
 3. We willen een persoonlijke aanpak. Door het inzetten van jongerenwerk, buurtouders en wijkteams maken we de lijn tussen probleem en oplossing kleiner. Zij geven raad en weten welke instanties kunnen helpen bij verschillende problemen. Daarnaast zoeken zij actief contact met de jongeren in de buurt die problemen hebben of veroorzaken.
   
 4. De gemeente moet op zoek naar oplossingen voor situaties waarin genotsmiddelen en verslavingen voor problemen zorgen. Wij zijn voorstander van het wetenschappelijk onderbouwde programma LEF. De gemeente zet zich ook in om de wachtlijsten in de verslavingszorg te verminderen.
   
 5. De gemeente is overgestapt op een nieuwe werkwijze voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen deze nieuwe aanpak evalueren. Als blijkt dat mensen die eerst werkten nu thuis zitten, zetten we een nieuwe vorm van beschutte werkplaatsen op.
   
 6. Het is belangrijk dat blinde, dove en gehandicapte mensen mee kunnen doen in onze gemeente. De openbare ruimte, voorzieningen en informatie moeten voor hen net zo goed toegankelijk en beschikbaar zijn als voor iedere andere burger. Het toegankelijker maken van onze gemeente verdient een snelle aanpak.
   
 7. Het neoliberale zorgmodel heeft mensen geprobeerd in hun eigen kracht te zetten, maar dit kwam in de praktijk neer op bezuinigingen en bureaucratische rompslomp. Wij willen dat hulpvragers serieus worden genomen en invloed kunnen uitoefenen op hun zorg. Samen met zorgbehoevenden wordt gekeken welke zorg en vorm van inspraak past. 
   
 8. Mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, moeten daarvoor de ruimte krijgen. Deze woonvorm geeft zeggenschap en de voordelen van samenwonen. De gemeente helpt bemiddelen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en zorgaanbieders.
   
 9. In de jeugdzorg is het van belang dat ouders en kinderen zelf keuze hebben voor zorgverleners. Door jonge cliënten zelf mee te laten denken in hun behandeling of ondersteuning, wordt de kans vergroot dat de behandeling aanslaat. 
   
 10. De inzet van jongerenwerk is de beste manier om overlast door hangjongeren tegen te gaan. Wij willen jongerenwerkers blijven gebruiken en de inzet uitbreiden naar meer wijken. Jongerenwerkers stimuleren persoonlijke ontwikkeling en organiseren alternatieve activiteiten. Zo worden jongeren op een positieve manier uitgedaagd, waarmee overlast wordt voorkomen. 
   
 11. We willen betere ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers. Een groot deel van de verzorging van mensen bestaat uit mantelzorg en deze inzet heeft ondersteuning nodig. Dit kan met vervangende zorg en waar nodig met subsidies.
   
 12. Bij aanbesteding moet niet de laagste prijs maar de hoogste kwaliteit leidend zijn. We letten hierbij ook op de arbeidsvoorwaarden voor de zorgverleners. Het te vaak wisselen van zorgaanbieders wordt zoveel mogelijk voorkomen. Hiervoor maken we maximaal gebruik van de wettelijke beleidsruimte bij aanbestedingstrajecten.
   
 13. De bijstand moet menselijker. Bestaande gemeentelijke regels en procedures worden getoetst op rechtvaardigheid. We maken een eind aan overbodige en vernederende controles. Bijstandsgerechtigden krijgen meer ruimte om hun leven in te richten, bijvoorbeeld door soepel om te gaan met de regels voor vakanties.
   
 14. Armoedebestrijding verdient meer prioriteit. Het lijkt misschien niet zo, maar er zijn ongeveer 1000 mensen in onze gemeente die leven in armoede. Een deel daarvan is zichtbaar, maar een groot deel ook niet. De gemeente komt met maatregelen om beide soorten armoede aan te pakken. Samen met maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat niemand in Edam-Volendam in armoede hoeft te leven.
   
 15. We pakken eenzaamheid onder ouderen aan. De gemeente inventariseert het activiteitenaanbod voor ouderen en maakt dit beter zichtbaar. In samenwerking met Club- en Buurthuiswerk start de gemeente een project waarbij jongeren worden gekoppeld aan eenzame ouderen. Ouderen die dat kunnen worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen, zodat zij een sociaal netwerk opbouwen.