Motie 'Vernatting Veenweidegebied' toch uitgevoerd

De daling van veenbodems is een probleem dat in heel West-Nederland speelt, maar zeker ook in onze gemeente. De oorzaak is de ontwatering van de veenweidegebieden en oxidatie van het veen. Het veen verdwijnt als CO2 in de lucht en draagt aanzienlijk bij aan de totale CO2-uitstoot van onze gemeente.

Op 9 november j.l. vond een nationaal congres plaats waar deze problematiek centraal stond, onder de titel “Heel Holland zakt”. Ons raadslid Witte Lous was daarbij aanwezig. Op 16 november dienden we bij de raadsvergadering een motie in waarin we de gemeente opriepen om mee te denken met de provincie en om een proefveld ter beschikking ter stellen voor een vernattingsproef. Onze motie werd niet aangenomen (alleen steun van de PvdA). Wie schetst onze verbazing toen we in het uitvoeringsprogramma van de duurzaamheidsagenda, die op 14 december behandeld wordt, lazen dat de gemeente toch een onderzoek wil doen "naar de klimaateffecten van de veenbodem in de regio en hoe effecten zoals inklinking, verzakking en vrijkomen klimaatgassen voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld het veen nat houden, met daarbij ook aandacht voor nutriëntenuitspoeling als het veen nat gehouden wordt” (maatregel 12 van de uitvoeringsagenda).

Onze motie wordt toch uitgevoerd, ondanks dat 'ie verworpen werd!