Betrek de inwoners bij de circulaire economie

De gemeente heeft een nieuw contract met het afvalverwerkingsbedrijf AEB in Amsterdam. Zij werken met een geavanceerde scheidingsstraat waarmee allerlei soorten afval apart gehouden kunnen worden, onder andere plastic en restafval. De mensen hoeven dus thuis niet meer het plastic te scheiden en apart naar de gemeentelijke containers (bij de supermarkt) te brengen, want het wordt er bij de AEB allemaal uitgehaald. Een groot voordeel is dat op deze manier alle plastic uit het restafval wordt gehaald; de ervaring leert dat als je het overlaat aan de burgers de efficiëntie een stuk lager is.

Er zijn heel wat huishoudens die op dit moment hun plastic afval apart houden en dat in de speciaal daarvoor opgestelde containers deponeren. Nog maar kort geleden maakte wethouder Kes bekend dat het aantal containers voor plastic-afval uitgebreid zou worden. Maar vanwege het nieuwe beleid worden de plastic-containers juist deze week verwijderd. Bij de raadsvergadering van donderdag 14 december kregen we geen antwoord op de vraag wanneer het contract met AEB precies in gaat en hoe de afvalscheiding in de Zeevang gaat lopen (daar liep nog een contract met HVC in Alkmaar). Een goede voorlichting vanuit de gemeente kan voorkomen dat er verwarring ontstaat over wat wel en niet bij het restafval gegooid mag worden

Het is voor het milieu gunstiger om de scheiding van plastic aan AEB over te laten omdat zij dat met hun moderne machinerie beter kunnen doen. Probleem is wel dat het organisch afval (gft, inclusief keukenafval) niet goed gescheiden kan worden door de AEB. Ook papier, glas en textiel moeten apart blijven. Omdat steeds minder mensen een tuin hebben zijn er ook steeds minder biobakken; de scheiding van gft neemt daardoor eerder af dan toe.

De ambities in de duurzaamheidsagenda zijn hoog. Op dit moment produceren we gemiddeld per inwoner 267 kg restafval in een jaar. Dat moet in 2020 teruggebracht zijn tot 100 kg per inwoner. Dat doel kan alleen bereikt worden als de gemeente zwaar inzet op goede voorlichting. Daarom diende GroenLinks een motie in, die met algemene stemmen werd aangenomen. De tekst volgt hieronder:

 

De raad, overwegende dat

  • de gemeente in 2018 het gescheiden inleveren van plastic afval niet meer zal faciliteren omdat nascheiding door AEB efficiënter is,
  • daarmee bij burgers en bedrijven onzekerheid en onduidelijkheid geschapen kan worden over de gemeentelijke ambities ten aanzien van de circulaire economie,
  • het streven naar een circulaire gemeentelijke economie een essentieel onderdeel is van de ambities van de duurzaamheidsagenda,
  • afvalscheiding iets is waar elke inwoner in zijn dagelijks leven direct mee te maken heeft en waar hij of zij door zijn gedrag een grote invloed op kan uitoefenen
  • de bereidheid van burgers om bronscheiding toe te passen op hun huishoudelijk afval in onze gemeente groot is,

roept het college op om:

  • een grootscheepse voorlichtings- en informatiecampagne op te zetten, gericht op alle inwoners, om de scheiding tussen gft-afval en restafval te verhogen, het volume restafval verder terug te dringen en op een positieve manier de inwoners te betrekken bij de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van de circulaire economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Nico van Straalen, fractie GroenLinks